Verzekeringen

De geschikte verzekering op maat voor ondernemingen

MyBroker

Waarover wilt u meer informatie?

Mijn bedrijf

Risico’s nemen hoort bij ondernemerschap. Maak bij Assuco kennis met diverse gespecialiseerde verzekeringen voor de volledige bescherming van jouw bedrijf. We behoeden jou, je personeelsleden, de bedrijfsgebouwen en het bedrijfsmaterieel zo optimaal mogelijk voor onvoorziene gebeurtenissen die nefast kunnen uitdraaien voor jouw vennootschap. Vaak gelden zeer voordelige tarieven. 

Contacteer ons voor meer info.

Groepsverzekering

De groepsverzekering voorziet de werkgever en (enkele van) zijn personeelsleden van een extralegaal pensioen. Het is een ideaal en uiterst populair instrument om zonder loonsverhoging een extra financieel voordeel toe te kennen aan je werknemers.

Het kost bovendien een pak minder. Het is de goedkoopste manier om op termijn op een fiscaalvriendelijke manier geld uit je vennootschap te halen! 

Neem contact op voor meer informatie.

Arbeidsongeval

Volgens de wet van 10 april 1971 ben je als werkgever verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al jouw werknemers, zowel tijdens het werk als op weg van en naar het werk.

Een arbeidsongeval wordt omschreven als een plotse gebeurtenis met externe oorzaak die lichamelijke schade veroorzaakt tijdens en door het uitoefenen van het werk, of op weg van en naar het werk.

De omvang van de verzekeringspremie wordt bepaald door de jaarlijkse loonmassa die je uitkeert en wordt uitbetaald bij arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie en medische verzorging, invaliditeit en overlijden. Klop gerust bij ons aan voor meer info.

Burgerlijke aansprakelijkheid

De verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ dekt de extra-contractuele aansprakelijkheid van jouw onderneming, de zaakvoerders, de vennoten en de werknemers tijdens de uitoefening van de activiteit. Waar de familiale verzekering tussenkomt in de privésfeer, doet deze verzekering dat in de beroepssfeer.

Voorbeelden:

·         Na een foute aansluiting in de zekeringenkast ontstaat brand;

·         een loodgieter breekt tijdens werken aan de afvoer een toilet;

·         een slager geeft per abuis bedorven vlees mee aan een klant waardoor die een voedselvergiftiging oploopt.

In deze verzekering kan je vier verschillende waarborgen meenemen:

·         De waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid uitbating’ dekt de extra-contractuele schade aan derden tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit; bijvoorbeeld wanneer een aannemer tijdens gevelwerken een voordeur beschadigt.

·        De waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid na levering/productaansprakelijkheid’ is van toepassing bij schade na levering of na uitvoering van de activiteiten; bijvoorbeeld wanneer een wiel afloopt na vervanging van de banden in een bandencentrale.

·        De waarborg ‘toevertrouwde goederen’ geldt bij door jou veroorzaakte schade aan goederen die deel uitmaken van jouw werkzaamheid; bijvoorbeeld wanneer je technicus tijdens het herstellen je computer laat vallen.

·        De waarborg ‘rechtsbijstand’ zorgt voor jouw verdediging wanneer jou schade wordt berokkend door derden. Ook strafrechtelijke verdediging valt onder deze waarborg.

Neem contact op voor meer info.

Beroepsaansprakelijkheid

In tegenstelling tot de polis BA uitbating, die enkel extra-contractuele aansprakelijkheid verzekert (schade die niet het voorwerp uitmaakt van jouw beroepsactiviteit), kunnen sommige beroepscategorieën ook een verzekering ‘beroepsaansprakelijkheid’ afsluiten, die bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid.

Een voorbeeld van beroepsaansprakelijkheid, bijvoorbeeld voor een advocaat, is het niet tijdig beroep aantekenen bij een vonnis waartegen de cliënt van de advocaat zich alsnog wenste te verzetten. Contacteer ons voor meer info.

Bedrijfsvoertuigen

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om je werknemers te verzekeren voor een door hen veroorzaakt schadegeval met een bedrijfsvoertuig, gedurende de uitoefening van hun functie of op weg van en naar het werk.

De bedrijfsvoertuigen moeten uiteraard over een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid beschikken. Zowel voor particuliere als voor bedrijfsvoertuigen kan je daarbovenop kiezen voor een kleine of grote omnium, en voor een bestuurders- en/of pechverhelpingsverzekering.

Neem contact met ons op voor een verzekering op maat van jouw wagenpark. Wij hebben interessante voorwaarden voor jouw bedrijf. 

icoon

Gewaarborgd inkomen

Een opname in het ziekenhuis veroorzaakt niet enkel een pak kosten (al dan niet gedekt door je verzekering), maar betekent bij langdurige afwezigheid ook een flinke terugval van je loon. Om je tegen deze terugval te beschermen, is er de verzekering ‘gewaarborgd inkomen’. De verzekering biedt garantie op je inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid – op voorwaarde dat je een inkomen hebt, dat je door de arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk verliest. De verzekering geldt dus niet voor een huisvrouw/-man of iemand die onbezoldigd vrijwilligerswerk uitvoert.

Neem contact met ons op en maak kennis met de verschillende formules.

“Door langdurig arbeidsongeschikt te zijn als zelfstandige kan je rekenen op een uitkering van de mutualiteit, de uitkering houd geen rekening met je inkomen maar met je gezinssituatie. Dit is voor velen een heel stuk minder dan wat deze persoon normaal verdient. Je maandelijkse inkomsten dalen, maar dit wil niet zeggen dat automatisch je kosten ook dalen. Je kan wel even je vrije uitgaven intomen door een concert te laten voorbijgaan, eens niet op restaurant te gaan, eens even niet gaan shoppen, maar bij vaste kosten is dit moeilijk om dit te doen, deze blijven lopen. De lening/huur blijft maar doorlopen, ook internet, tv en andere abonnementen gaan maar door. En dan nog de boodschappen die een grote hap uit het budget nemen. En dan komen er nog de dokterskosten en medicijnen, deze kan je moeilijk uitstellen, zeker niet als je thuis bent door ziekte. En dan nog niet gesproken over de onvoorziene kosten die kunnen opduiken: een wasmachine die het plots niet meer doet, de wagen die niet meer start,.. Het is dan ook best niet de juiste keuze om voor je vaste kosten je spaarpotje te gebruiken.
icoon

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Met de verzekering ‘vrij aanvullend pensioen zelfstandigen’ (VAPZ) heb je de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige manier – en naast het wettelijk pensioen - een bijkomend pensioen op te bouwen.

Je beslist zelf hoeveel je spaart of wanneer je de premie wenst te verhogen, te verlagen of zelfs een tussenpauze aan betalingen wenst in te lassen.

Naast het fiscale voordeel is er ook een voordeel op sociale bijdragen en is deze spaarvorm op het lijf geschreven van zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten… We vertellen jou er graag alles over.

Individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging (IPT) voorziet een specifieke begunstigde van een aanvullend pensioen. De IPT kan worden afgesloten ten voordele van een zelfstandig bedrijfsleider of van werknemers.

Een IPT wordt onderschreven door een onderneming die ook de premies betaalt. In tegenstelling tot de groepsverzekering kan een firma met een IPT bepalen aan wie ze een extralegaal voordeel toekent.

Contacteer ons voor meer info.

icoon

Wat is een ABR verzekering?

ABR staat voor alle bouwplaatsrisico's verzekering. En wat doet dat nu juist? Een ABR verzekering dekt de schade aan de werf, de werken en de materialen die zich tijdens het bouwen van een nieuwbouw of het verbouwen of renoveren van een woning hebben voorgedaan.

Tijdens bouwen of verbouwen loopt er heel wat volk rond op je werf. Die zijn meestal druk in de weer en hebben allerlei materiaal bij. Er kan dus al wel eens iets fout lopen. De aannemer zijn verzekering dient enkel tussen te komen als hij een fout maakt. Veelal kan deze fout ofwel niet bewezen worden of heeft hij geen fout gemaakt (bijvoorbeeld stormschade). Dan komen de kosten steeds bij de bouwheer terecht. Met de ABR vang je deze kosten op en deze kunnen enorm zijn (huis buren verzakt of scheurt, kraan valt om op gebouw, enz). Er zal ook geen tijdverlies zijn in de zoektocht naar een aansprakelijke, iedereen die meewerkt aan de werf is gedekt.

De gewone brandverzekering of familiale biedt je onvoldoende dekking.

Wat dekt de ABR verzekering?

 • Vanaf de aanvang van de bouwwerken tot de voorlopige oplevering zijn uw gebouw in opbouw en de uitrusting die in het gebouw geïntegreerd moeten worden (keuken, verwarming…) verzekerd tegen alle risico's (o. a. tegen brand, ontploffing, storm, glasbreuk, schade veroorzaakt door een onderaannemer,…).
 • Diefstal, vandalisme en natuurrampen (overstromingen, aardbevingen,…) zijn ook verzekerd.
 • De instorting of stabiliteitsproblemen van het gebouw, die het gevolg zijn van een fout in het ontwerp, de berekeningen, de plannen of door een eigen gebrek van de materialen zijn ook verzekerd.
 • Bij een verbouwing worden zowel gedeeltelijke of volledige instorting als stabiliteitsproblemen van het bestaand gebouw verzekerd (voor zover ze het gevolg zijn van de werken).

Waarborg "Onderhoudsperiode"

De verzekering stopt niet bij de oplevering van uw gebouw. De waarborgen van het contract lopen nog 12 maanden gratis verder.

 •  na de oplevering heeft u schade aan het opgerichte bouwwerk . De oorzaak hiervan is te vinden bij werken uitgevoerd tijdens de bouwperiode.
 • een aannemer verricht na de oplevering nog bijkomende werken en veroorzaakt schade aan het pas opgerichte bouwwerk.

Optionele waarborgen:

Aansprakelijkheid burenhinder

 • Jouw buur stelt je aansprakelijk voor abnormale burenhinder op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, jouw buur hoeft zelfs geen fout te bewijzen.
 • Voor schade aan derden. 

Aansprakelijkheid alle vaklui en betrokken partijen

 • Deze waarborg biedt een aanvullende vergoeding als de verzekering BA Ondernemingen van alle betrokken partijen op de werf (aannemer, onderaannemers, architect, …) uitgeput is.
icoon

10 jarige aansprakelijkheid

Wat wordt er precies verzekerd?


Deze verzekering verleent waarborg voor de aansprakelijkheid gedurende 10 jaar die een van uw aannemers/bouwactoren kan oplopen door een gebrek in de bouw, beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning.

Wanneer van toepassing:

Als aan de 3 onderstaande voorwaarden voldaan wordt, is de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering verplicht indien de bouwvergunning is afgeleverd vanaf 1/07/18:

 • Het betreft werken aan gebouwen, of intellectuele prestaties die ermee verband houden.
 • Het betreft gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning.
 • Het betreft werken waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.

Elke aannemer die op de werf komt en iets te maken heeft met de stabiliteit of waterdichtheid dient zich verplicht te verzekeren. Ofwel neemt de bouwheer deze verzekering en zijn alle aannemers automatisch verzekerd.

Onderaannemers vallen steeds onder de polis van de hoofdaannemer.

Het is de architect die moet controleren of alle aannemers verzekerd zijn. Als er 1 contract afgesloten zou worden voor de volledige werf dan zal dit enerzijds goedkoper zijn dan wanneer elke aannemer deze verzekering voor dit project moet activeren, ze rekenen de kosten gewoon door. Anderzijds moet de architect zich dan ook niet bezig houden met bij iedereen de attesten op te vragen wat ook weer werkuren zal uitsparen. 

Indien je de ABR en de tienjarige aansprakelijkheid bij dezelfde verzekeringsmaatschappij neemt kan je korting krijgen.